บริษัท ออสซี่ออยล์ จำกัด เลขที่1802 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 18 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 | Phone : 06-3458-3999 094-541-6888 | Email : aussieoil2018@gmail.com